Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • –  TGNC: De eenmanszaak The Good Night Club, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50541595 en 74374192.
 • –  Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan TGNC opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, consulting of aanverwante werkzaamheden.
 • –  Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords. Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van TGNC. De voorwaarden zijn ook van toepassing indien TGNC voor de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en TGNC zijn overeengekomen. Een afgesproken afwijking is alleen van toepassing in dat betreffende geval en geeft geen rechten voor situaties in de toekomst.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij TGNC deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3: Offertes en overeenkomsten

 1. Alle door TGNC gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De prijzen in de offertes zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. Opdrachtgever en TGNC hebben ook een Overeenkomst gesloten indien TGNC een tussen Opdrachtgever en TGNC gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij TGNC beschikbare informatie per de datum van de offerte.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Iedere Overeenkomst leidt voor TGNC tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij TGNC gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.
 2. In alle gevallen waarin TGNC dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
 3. Opdrachtgever zorgt dat alle gegevens, waarvan TGNC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan TGNC worden verstrekt. Dit geldt in het bijzonder voor medische gegevens. TGNC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TGNC is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5: Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen TGNC en Opdrachtgever plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. TGNC zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Opdrachtgever hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 3. TGNC zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

Artikel 6: Intellectuele eigendom

 1. TGNC is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – verstrekte of gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het slaapplan, vragenlijsten, artikelen, rapporten, methodes en dergelijken.
 2. Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TGNC geen gebruik maken van deze producten genoemd in lid 1 van dit artikel, anders dan ten behoeve van deze overeenkomst. Opdrachtgever dient het slaapplan en alle daarbij behorende documentatie voor zichzelf te houden en enkel te gebruiken binnen het eigen gezin. Slaapplannen mogen uitdrukkelijk niet gedeeld worden met andere gezinnen die geen directe betrokkenheid hebben bij de toepassing van het slaapplan.
 3. TGNC is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TGNC aan te geven wijze. Indien Opdrachtgever een consult of een traject geboekt heeft dient de factuur voldaan te zijn voor aanvang van het consult, de intake of het eerste gesprek van het traject.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever automatisch in gebreke zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. De TGNC is dan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Opdrachtgever is vanaf het moment van ingebrekestelling aan TGNC over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
 3. TGNC is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door TGNC verzonden factuur.
 4. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens TGNC hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat aanvullende inspanningen van TGNC verlangd worden, dan kan TGNC hier in overleg aanvullende betaling voor factureren.
 7. Indien TGNC invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, die in gebreke is, komen de kosten verband houdend met die invordering als volgt ten laste van Opdrachtgever: a. Voor zover Opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt TGNC aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform de Wet Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door TGNC wordt voldaan. b. Voor zover Opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt TGNC aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan ten minste 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. TGNC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van TGNC.
 2. Iedere aansprakelijkheid van TGNC voor schade is beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 3. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door TGNC of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor TGNC aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door TGNC afgesloten verzekering, met in begrip van het eigen risico dat TGNC in verband met die verzekering draagt.
 4. Elke aansprakelijkheid van TGNC voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. TGNC is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard ook, indien TGNC bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TGNC duidelijk kenbaar was.

Artikel 9: Annulering en beëindiging

 1. Door TGNC aangeboden trainingen, events, webinars en workshops vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Het minimale aantal wordt per training, event, webinar of workshop in de voorgaande informatie aangegeven. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden wordt een wachtlijst gehanteerd op volgorde van aanmelding. Plaatsing vindt dan met voorrang plaats op het eerstvolgende moment van planning van de desbetreffende dienst.
 2. TGNC heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan TGNC betaalde bedrag waarvoor nog geen Diensten zijn verricht.
 3. Indien een van de partijen een opdracht/overeenkomst wil annuleren, dient dit schriftelijk te gebeuren, waarbij onderstaande bepalingen van toepassing zijn.
 4. Bij annulering door Opdrachtgever van losse trainingen, events, webinars en workshops en aanverwante werkzaamheden dient Opdrachtgever annuleringskosten aan TGNC te betalen. De annuleringskosten bedragen:
  • –  Bij annulering 1 maand of langer voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;
  • –  Bij annulering 2 weken of langer en korter dan 1 maand voor aanvang: 75% van de overeengekomen prijs;
  • –  Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang of na aanvang: 100% van de overeengekomen prijs.
 5. Bij annulering door Opdrachtgever van coachingstrajecten of losse consulten en aanverwante werkzaamheden dient Opdrachtgever annuleringskosten aan TGNC te betalen. De annuleringskosten bedragen: – Bij annulering 24 uur of langer en korter dan 48 uur voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;

– Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang of na aanvang: 100% van de overeengekomen prijs.

 1. Opdrachtgever is ook 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van TGNC.
 2. Ingeval de opdrachtgever na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen;
 3. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de 5 beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 10: Geschillen

 1. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 2. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en TGNC is Nederlands recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin TGNC gevestigd is.